Iphiclides podalirius  (Linnaeus, 1758)

Podalirio - Scarce swallowtail